Hirshhorn Plaza

stills from Antonio Rovaldi: The Opening Day
Stills from Antonio Rovaldi’s The Opening Day, 2009. Courtesy of the artist.