Hirshhorn Plaza

Shirin Neshat, Roja (The Book of Kings), 2012
Shirin Neshat, Roja (The Book of Kings), 2012. © Shirin Neshat. Courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels

Shirin Neshat, Ibrahim (The Book of Kings), 2012

Shirin Neshat, Ibrahim (The Book of Kings), 2012. © Shirin Neshat. Courtesy Gladstone Gallery, New York and Brussels